Fechner Day 2016 - Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the International Society for Psychophysics

  • I Skotnikova
  • O Korolkova
  • I. Blinnikova
  • V. Doubrovski
  • V. Shendyapin
  • N. Volkova

Abstract

Fechner Day 2016 Program Committee

Prof. Yury P. Zinchenko
Dean of Psychology Department of Lomonosov Moscow State University Academician of Russian Academy of Education
Prof. Anatoly L. Zhuravlev
Director of Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Corresponding member of Russian Academy of Sciences
Prof. Valery N. Nosulenko
Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences
Prof. Galina I. Rozhkova
Institute for Information Transmission Problems

Fechner Day 2016 Organizing Committee

Prof. Irina G. Skotnikova (Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia) Prof. Aleksey N. Gusev (Lomonosov Moscow State University, Russia) Prof. Galina Ya. Menshikova (Lomonosov Moscow State University, Russia)

Dr. Irina V. Blinnikova (Lomonosov Moscow State University, Russia) Dr. Olga A. Korolkova (Moscow State University of Psychology
and Education; Moscow Institute of Psychoanalysis, Russia)
Dr. Svetlana A. Emelianova (Lomonosov Moscow State University, Russia)

Valentin M. Shendyapin (Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia) Victor E. Doubrovski (Lomonosov Moscow State University, Russia) Artem I. Kovalev (Lomonosov Moscow State University, Russia) Alexander Kremlev (Lomonosov Moscow State University, Russia) Natalia N. Volkova (Lomonosov Moscow State University, Russia) 

Published
2016-12-18
Section
Full Articles